Privacybeleid

Privacybeleid

Bij AC Marca staan we graag naast de mensen in hun dagelijks leven, maar daarnaast willen we inspelen op hun behoeften, anticiperen om hun kwaliteit van leven te verbeteren door middel van onze producten en diensten.

 

Via ons Privacybeleid zetten wij ons in voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers. Daarnaast werken we aan de invoering van nieuwe mogelijkheden voor controles die al onze gebruikers een betere bescherming bieden van hun persoonsgegevens.

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna “AVG”) informeren wij u hierbij over ons Privacybeleid.

 

Barcelona (Spanje), 15 maart 2021

Grupo AC Marca, S.L.

Inhoud

1.Verwerkingsverantwoordelijke

Identiteit: GRUPO AC MARCA S.L.

Postadres: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telefoon: +34 93 260 68 00

E-mailadres: dpo@acmarca.com

De persoonsgegevens zullen worden beheerd door GRUPO AC MARCA, S.L., met N.I.F. B-61.711.503 met adres Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanje, die de moedermaatschappij is van de groep AC MARCA.

Met AC Marca wordt bedoeld zowel de GRUPO AC MARCA, S.L. als elke onderneming die direct of indirect onder haar zeggenschap staat. In Spanje is deze groep actief met de volgende entiteiten:

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.

Daarom is dit Privacybeleid van toepassing op de persoonsgegevens die door de ondernemingen van AC Marca-worden verzameld in verband met hun producten en diensten.

2. Gegevens die verzameld worden door AC Marca

 

De verzameling van gegevens wordt gedaan voor het verbeteren van de service die wij aan al onze gebruikers bieden.


De gegevens worden op twee manieren verzameld:

 

 1. Informatie die rechtstreeks door de gebruiker wordt verstrekt: Bijvoorbeeld de contactgegevens (zoals naam, achternaam en e-mail) die zijn verstrekt om informatie aan te vragen.
 2. Gegevens die worden verkregen door het gebruik van onze diensten: Wij kunnen gegevens verzamelen over welke diensten u gebruikt en hoe u ze gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een webpagina van een van onze producten bezoekt of hoe u omgaat met onze content. Deze gegevens omvatten:

 

 • Datum van registratie: Telkens wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan in onze serverlogboeken. Al deze informatie wordt geregistreerd in een bestand van de serveractiviteiten dat naar behoren geregistreerd is en dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om enkel statistieken te verkrijgen die het mogelijk maken om onder andere het aantal paginaweergaves, het aantal bezoeken aan webdiensten, de volgorde van de bezoeken en het toegangspunt te kennen. Deze gegevens kunnen omvatten:

 

Gedetailleerde informatie over hoe u onze dienst gebruikt (bijvoorbeeld uw zoekopdrachten),

Het IP-adres (een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet),

Informatie over uw apparaat, zoals storingen, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en de URL van doorverwijzing,

 

 • Cookies en activiteitenlogboeken: AC Marca kan, voor het leveren van meetdiensten, cookies gebruiken wanneer een gebruiker op haar websites surft. Cookies zijn bestanden die door een webserver naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het surfen te registreren. Deze voldoen aan de kenmerken die in ons Cookiesbeleid worden genoemd.

3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die wij via onze diensten verzamelen worden gebruikt om deze diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en de bescherming van onze gebruikers en AC Marca te waarborgen.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG informeren wij u dat u, door het vakje “Aanvaarding van de Wettelijke Bepalingen” aan te vinken, uitdrukkelijk, vrijelijk en ondubbelzinnig aanvaardt dat uw persoonsgegevens door AC Marca zullen worden verwerkt voor de doeleinden die in elk afzonderlijk geval zijn aangegeven, overeenkomstig de verschillende kanalen voor gegevensverzameling die wij gebruiken. Deze doeleinden kunnen het volgende omvatten:

 

 1. Beheer van acties en promoties voor elk van onze producten.
 2. Nieuwsbrieven en promoties versturen met reclame van bedrijven en merken van AC Marca.
 3. De verzending van producten die gekocht worden met een coupon, evenals de bijbehorende promoties.
 4. Het verzenden van reclame via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale media of enige andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die communicatie mogelijk maken. Deze commerciële kennisgevingen hebben betrekking op producten of diensten die worden aangeboden door AC Marca, alsmede door samenwerkende bedrijven of partners waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten voor commerciële promotie onder haar klanten.
  • Reclame- en prospectieactiviteiten via verschillende media en communicatiekanalen voor haar eigen producten en diensten.
  • Reclame- en prospectieactiviteiten via verschillende media en communicatiekanalen voor producten en diensten van derden uit verschillende sectoren, waarbij persoonsgegevens aan deze derden kunnen worden doorgegeven.
 5. Voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.
 6. Om bestellingen, aanvragen of andere verzoeken te verwerken die door de gebruiker worden gedaan via een van de contactvormen die de gebruiker op de website van het bedrijf ter beschikking worden gesteld.
 7. Voor het versturen van de nieuwsbrief van de website.
 8. Opstellen van profielen voor reclame- en prospectiedoeleinden.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag of legitimiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in de uitdrukkelijke toestemming die u aan AC Marca geeft voor de voornoemde doeleinden.

5. Gegevensoverdracht

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan de rest van de ondernemingen van AC Marca en ze kunnen worden overgedragen als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaringstermijn van de gegevens

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het doel waarvoor zij zijn verzameld, waarbij te allen tijde het beginsel van de beperking van de bewaring van gegevens in acht wordt genomen, of totdat u verzoekt om verwijdering ervan, en altijd voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles

AC Marca heeft alle technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de door haar verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, alsmede om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

 

De website maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken die algemeen aanvaard zijn in de sector, zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen.

 

Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de gebruiker/klant dat AC Marca gegevens verkrijgt ten behoeve van de overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.

8. Uw Rechten

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of AC Marca al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt.

 

Daarnaast hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, alsmede het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan wanneer de gegevens, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval deze alleen worden bewaard voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.

 

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. AC Marca zal de verwerking van de gegevens dan stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen of voor het uitoefenen of verdedigen van mogelijke vorderingen.

 

U kunt ook het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens uitoefenen en de verleende toestemmingen te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Indien u gebruik wenst te maken van een van uw rechten, kunt u per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres dpo@acmarca.com.

 

U dient bij uw aanvraag de volgende informatie te verstrekken: Naam en achternaam, e-mailadres dat u gebruikt voor de account of het portaal waarop uw verzoek betrekking heeft.

 

9. Minderjarige gebruikers

In gevallen waarin minderjarigen persoonsgegevens hebben verstrekt via deze website, is AC Marca niet verantwoordelijk, aangezien de formulieren niet gericht zijn op minderjarigen.

 

De wettelijke voogden van de minderjarige kunnen het recht op inzage tot en rectificatie en annulering van de gegevens uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek met vermelding van naam, achterna(a)m(en) en identiteitskaartnummer met de precieze instructies daartoe te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres dpo@acmarca.com.

 

Ten slotte delen wij u mee dat u zich voor elke klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt wenden tot het Spaanse agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

10. Verplichting AC Marca

Alle via de website gevraagde gegevens zijn verplicht, aangezien zij noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, garandeert AC Marca niet dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan uw behoeften zullen beantwoorden.

 

Ons Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Wij zullen de rechten die u toekomen onder dit Privacybeleid niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij zullen alle wijzigingen in dit Privacybeleid op deze pagina bekendmaken en, indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij een meer opvallende kennisgeving doen (wij zullen bijvoorbeeld een e-mailbericht sturen indien de wijziging bepaalde diensten betreft). Bovendien zullen wij eerdere versies van dit Privacybeleid ter raadpleging archiveren.